المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

قائمة اليابانيون

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)

هذه قائمة بأعلام اليابان المشهورين.

جنرالات[عدل]

 1. أشيكاغا تاكا-أوجي
 2. أوئي-سوغي كن-شين
 3. أودا نوبوناغا
 4. الإمبراطور تايشو
 5. تائيرا نو كييوموري
 6. تاكيدا شين-غن
 7. تويوتومي هيده-يوشي
 8. سائيغو تاكاموري
 9. ميناموتو نو يوريتومو
 10. ميناموتو نو يوشي-تسونه
 11. هيهاتشيرو توغو

رسامو مانغا[عدل]

 1. أكيرا تورياما
 2. إييتشيرو أودا
 3. تاكاو ياغوتشي
 4. تاكيشي كونومي
 5. تايت كوبو
 6. جو ناجاي
 7. رميكو تاكاهاشي
 8. ريكدو كوشي
 9. غوشو أوياما
 10. كازكي تاكاهاشي
 11. كلامب
 12. ماساشي كيشيموتو
 13. يوشيهيرو توغاشي
 14. يوميكو إيغاراشي
 15. يون كوغا

شوغونات[عدل]

 1. أشيكاغا تاكا-أوجي
 2. أشيكاغا يوشي-ميتسو
 3. توكوغاوا تسونايوشي
 4. شوغونية توكوغاوا
 5. ميناموتو نو يوريتومو

لاعبو كرة قدم[عدل]

 1. أتسوشي ياناغيساوا
 2. أكيرا كاجي
 3. أكينوري ناشيزاوا
 4. تاكاشي فوكونيشي
 5. تاكايوكي سوزوكي
 6. تاكويا تاكاغي
 7. تسويوشي كيتازاوا
 8. توموكازو ميوجن
 9. دايكي أواماسا
 10. ريوتشي مايدا
 11. ريوجي باندو
 12. ساتورو ياماغيشي
 13. ساتوشي ياماغوتشي
 14. سيتشيرو ماكي
 15. سييغو نارازاكي
 16. شونسوكي ناكامورا
 17. شيجيوشي موتشيزوكي
 18. شينجي أونو
 19. كازيوشي ميورا
 20. كوجي ناكاتا
 21. كوكي ميزونو
 22. كيجي تامادا
 23. كيسوكي تسوبوي
 24. كيشو يانو
 25. كينغو ناكامورا
 26. كييتا سوزوكي
 27. ماساشي موتوياما
 28. ماساشي ناكاياما
 29. ماساشيرو فوكودا
 30. ماساكييو ميزونو
 31. ماسامي إيهارا
 32. ميتشيهيرو ياسودا
 33. ناوتاكي هانيو
 34. ناوكي سوما
 35. ناوهيرو تاكاهارا
 36. هيدو هاشيموتو
 37. هيديتوشي ناكاتا
 38. هيديكي كيتاجيما
 39. هيرواكي موريشيما
 40. هيروشي نانامي
 41. هيساتو ساتو
 42. ياسوكوي كونو
 43. ياسوهيتو إندو
 44. يوتشي كومانو
 45. يوجي ناكازاوا
 46. يوزو تاشيرو
 47. يوشي كاواغوتشي
 48. يوشيتو أوكوبو
 49. يوكي أبي

كيميائيون[عدل]

 1. ريوجي نويوري
 2. كويتشي تاناكا
 3. كينيتشي فوكوي
 4. هيديكي شيراكاوا

سياسيون[عدل]

 1. أوكوبو توشيميتشي
 2. إيساكو ساتو
 3. إيشيهارا شنتارو
 4. تشيونه سوغيهارا
 5. جونيتشيرو كويزومي
 6. كاتسو كايشو
 7. كيدو تاكايوشي
 8. مينوبه تاتسوكيتشي
 9. يوسوكه ماتسوكا
 10. مينوبه ريوكيتشي
 11. هاسيكورا تسونيناغا
 12. يوشيدا شيغه-رو
 13. تارو أسو

مخرجون[عدل]

 1. إيزاو تاكاهاتا
 2. إيمامورا شوهيه
 3. أكيرا كوروساوا
 4. تاداو ناغاهاما
 5. هاياو ميازاكي
 6. هيدياكي أنّو

مغنون[عدل]

 1. آي كاغو
 2. أنجيلا أكي
 3. أوتادا هيكارو
 4. أيومي هاماساكي
 5. اشيرو ميزوكي
 6. تاكانوري نيشيكاوا
 7. دانس مان
 8. ريسا نيغاكي
 9. كومي كودا
 10. مورنغ موسومي
 11. مي كوراكي
 12. يوتاكا أوزاكي
 13. يومي ماتسوزاوا
 14. يوتاكا أوزاكي
 15. آي تاكاهاشي
 16. يوكيكو أوكادا

ممثلو أداء صوتي[عدل]

 1. أتسشي كيسايتشي
 2. أكيرا إيشيدا
 3. أكيكو ياجيما
 4. أكيو أوتسكا
 5. أي أوريكاسا
 6. أيا إندو
 7. أيا هيرانو
 8. أياكو كاواسمي
 9. أُرارا تاكانو
 10. أُنشو إيشيزُكا
 11. تاكاشي كوندو
 12. تاكاشي ماتسُياما
 13. تاكانوري هوشينو
 14. تاكاهيرو ساكوراي
 15. تاكاهيرو ميزشيما
 16. تاكايا هاشي
 17. تاكمي يامازاكي
 18. تاكيشي أونو
 19. تاكيشي كساو
 20. تاكِهيتو كوياسو
 21. تشيكاو أوتسكا
 22. تشيوا سايتو
 23. تورو أوكاوا
 24. تورو فريا
 25. توشيهيكو سِكي
 26. توشيوكي موريكاوا
 27. توموكازو سغيتا
 28. توموكازو سكي
 29. توموكو كاواكامي
 30. توموهيرو نيشيمرا
 31. تيشو غندا
 32. تِتسو إينادا
 33. تِتسيا كاكيهارا
 34. جورج ناكاتا
 35. جوروتا كوسغي
 36. جون فكياما
 37. جونكو تاكيوتشي
 38. جونكو ميناغاوا
 39. جونيتشي سوابي
 40. جونيتشي كانيمارو
 41. دايسكي أونو
 42. دايسكي ساكاغُتشي
 43. دايسكي كيشيو
 44. دايسكي ناميكاوا
 45. دايسكي هيراكاوا
 46. رومي باكو
 47. ريكيا كوياما
 48. ريه كُغيميا
 49. ريو هوريكاوا
 50. ريوتارو أوكيايو
 51. ريوزو إيشينو
 52. ريوكو شيرايشي
 53. ساتسكي يوكينو
 54. ساتوشي هينو
 55. ساناي كوباياشي
 56. سايوري
 57. سسمو تشيبا
 58. سويتشيرو هوشي
 59. شو هايامي
 60. شوتارو موريكبو
 61. شويتشي إيكِدا
 62. شيغرو ناكاهارا
 63. شيغِرو تشيبا
 64. شينيتشيرو ميكي
 65. فميهيكو تاتشيكي
 66. فُميكو أوريكاسا
 67. كابيه ياماغتشي
 68. كاتسيوكي كونيشي
 69. كازكي ياو
 70. كازهيكو إينوي
 71. كازيا ناكاي
 72. كاناكو ميتسهاشي
 73. كوجي إيشي
 74. كوجي تسُجيتاني
 75. كوجي يوسا
 76. كوسكي توريومي
 77. كوكي مياتا
 78. كويتشي يامادِرا
 79. كيجي فُجيوارا
 80. كين ناريتا
 81. كينتا مياكي
 82. كينجي نوجيما
 83. كينجيرو تسودا
 84. كينيتشي سزمرا
 85. كينيو هوريوتشي
 86. كُميكو واتانابي
 87. مآيا ساكاموتو
 88. مارينا إينوي
 89. ماساشي إبارا
 90. ماساكازو موريتا
 91. ماساكو كاتسكي
 92. ماساكو نوزاوا
 93. ماساكي تيراسوما
 94. ماسايا أونوساكا
 95. ماسايا ماتسكازي
 96. مامورو ميانو
 97. ماميكو نوتو
 98. موتوكو كوماي
 99. ميتسكي سايغا
 100. مينورو شيرايشي
 101. ميو إيرينو
 102. نانا ميزكي
 103. ناوكو ماتسوي
 104. نوبتوشي كانا
 105. نوبويوكي كوبوشي
 106. نوبُو توبيتا
 107. نورياكي سغياما
 108. نوريكو هيداكا
 109. نوريو واكاموتو
 110. نوزومو ساساكي
 111. هوتشو أوتسكا
 112. هوزمي غودا
 113. هوكو كواشيما
 114. هيتومي ناباتامي
 115. هيدينوبو كيوتشي
 116. هيديو إيشيكاوا
 117. هيدِناري أغاكي
 118. هيدِيوكي هوري
 119. هيرواكي هيراتا
 120. هيروتاكا سزُوكي
 121. هيروشي كاميا
 122. هيروكي تاكاهاشي
 123. هيروكي توتشي
 124. هيرويوكي يوشينو
 125. هيكارو ميدوريكاوا
 126. واتارو تاكاغي
 127. واكانا يامازاكي
 128. ياسنوري ماتسموتو
 129. يوجي أيدا
 130. يوري أمانو
 131. يوسكي أكيموتو
 132. يوكاري تامُرا
 133. يوكو ساتو
 134. يوكي كايدا
 135. يوكي ماتسوكا
 136. يوميكو كوباياشي
 137. يويتشي ناغاشيما
 138. يويتشي ناكامرا

موسيقيون[عدل]

 1. تاكو إيواساكي
 2. توشيهيكو ساهاشي
 3. توشيو ماسدا
 4. توشيوكي أوموري
 5. جونيتشي ماسدا
 6. شيرو ساغيسو
 7. شينكيتشي ميتسمني
 8. كاورو وادا
 9. كو أوتاني
 10. كوتارو ناكاغاوا
 11. كينجي كاواي
 12. ميتشيرو أوشيما
 13. ناوكي ساتو
 14. هيتوشي ساكيموتو
 15. ياسهارو تاكاناشي
 16. يوسكي هونما
 17. يوشيهيسا هيرانو
 18. يوكو أونو
 19. يوكو كانو
 20. يوكي كاجيورا
 21. يوتاكا أوزاكي