وحدة:ب.ص.م/أدوات/موقع جغرافي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
توثيق الوحدة[أنشئ] [استخدامات] [قوالب]
يمكن إنشاء توثيق الوحدة في صفحة الشرح
local localdata = require( 'وحدة:ب.ص.م/بيانات' )
local item = localdata.item
local id
if item then
	id = item.id
end
local wd = require "Module:Wikidata2"
-- Modules chargés si necessaire :
-- local countrymodule = require "Module:Country data"
-- local coord = require "Module:Coordinates"
local gdata = mw.loadData ("Module:Country data/liste" )
local p = {}

function p.country()
	--[[local function formatCountry1(country)
		if not country then
			return nil
		end
		local countrymodule = require "Module:Country data"
		local val, success = countrymodule.standarddisplay(country) -- val = nil si country n'est pas reconnu
		if success then
			return val
		end
	end
	]]--
	
	local function formatCountry(country)
		if not country then
			return nil
		end
		country = mw.ustring.lower(country)
		
		if gdata[country] then
			return mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title="علم";args={gdata[country]}})
		else -- si le module existe mais n'est pas dans la liste
			return mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title="علم";args={country}})
		end
	end

	return  {
		type = 'mixed',
		label = 'البلد',
		value = function() return formatCountry(localdata['بلد']) or localdata['بلد'] end,
		wikidata = {
			property = 'P17', 
			conjtype = 'new line', 
			displayformat = function(snak) 
				local id = wd.getId(snak) 
				return formatCountry(id) or wd.formatSnak(snak)
			end
		}
	}
end

function p.coordvalue(moduleparams) -- valeurs des coordonnées, sans mise en infoboîte
	local coord = require "Module:Coordinates"
	if not moduleparams then
		moduleparams = {}
	end

	local function toboolean(val) -- transforme un "-" en false au moment voulu
		if val == '-' or val == 'non' then
			return false
		end
		return true
	end

	-- paramètres Wikidata
	local wikidata = tostring(toboolean(localdata['wikidata'] or true)) -- doit être string dans Module:Coordinates
	local maxdistance = moduleparams.maxdistance
	local wikidataquery = moduleparams.wikidataquery or {property = 'P625'}
	if not wikidataquery.entity then
		wikidataquery.entity = item
	end

	-- paramètres d'affichage
	local displayformat = localdata['format coordonnées'], moduleparams.displayformat
	
	local displayplace = ''
	local displayinline = toboolean(localdata['coords en ligne'] or moduleparams.displayinline or true)
	-- par défaut : on met dans les coordonnées de l'infobox principale en titre
	local displaytitle = localdata['coords en titre']
		or moduleparams.displaytitle
		or (localdata['infoboxrank'] == 'main')
	if displayinline and (displayinline ~= '-') then
		displayplace = displayplace .. 'inline'
	end
	if displaytitle and (displaytitle ~= '-')  then
		displayplace = displayplace .. 'title,'
	end
	
	-- données sur géograhiques
	local globe = localdata['globe'] or localdata['planète'] or moduleparams['globe'] or 'earth'
	local latitude = localdata['latitude']
	local longitude = localdata['longitude']

	local parameterlist = {
		latitude = latitude,
		longitude = longitude,
		displayformat = displayformat,
		display= displayplace,
		globe = globe,
		wikidata = wikidata,
		wikidataquery = wikidataquery,
		maxdistance = maxdistance,
	}
	
	local val = coord._coord({latitude,longitude}) --(parameterlist)
	if (not val) and moduleparams.fallbackquery then -- si pas de valeur, essayer la query de sustitution
		parameterlist.wikidataquery = moduleparams.fallbackquery
		parameterlist.wikidataquery.entity = item
		val = coord._coord(parameterlist)
	end
	if val and latitude and longitude and localdata['référence géolocalisation'] then
		val = val .. ' ' .. localdata['référence géolocalisation']
	end
	if val and not localdata['latitude'] then
		val = wd.addLinkBack(val, item, wikidataquery.property)
	end
	if displayinline == false then
		return -- type: external text pour ne pas avoir de ligne vide en infobox
		{
		type = 'external text',
		sortkey = sortkey,
 		value = val
 		}
 	else 
 		return val
 	end
end

function p.coordinates(moduleparams)
	if not moduleparams then
		moduleparams = {}
	end
	-- paramètre coordonnées a la priorité sur "géolocalisation" (=carte)
	local relevant = localdata['إحداثيات'] or localdata['احداثيات'] 
	if relevant == '-' or relevant == 'non' then
		return nil
	end
	-- initialise les paramètres avec les valeurs du module d'infobox (moduleparams)
	return {
		type = 'mixed',
		label = 'الإحداثيات',
		maintenancecat = moduleparams.maintenancecat or 'Page géolocalisable sans coordonnées paramétrées',
		sortkey = moduleparams.sortkey,
 		value = function (localdata) return p.coordvalue(moduleparams) end
 	}	
end

function p.geoloc(params)

	if not params then
		params = {}
	end
	if (localdata['خريطة الموقع'] == '-') or (localdata['خريطة الموقع'] == 'pas pertinent') then
		return nil
	end
	
	return   { 
		type = 'map',
		latitude = 'latitude',
		longitude = 'longitude',
		wikidata = params.wikidata or {{property = 'P625'}},
		entity = item,
		maps = function() return localdata['خريطة الموقع'] or params.defaultmaps or "interactive" end, -- paramètre pour la liste des cartes à utiliser
		staticmaps = 'carte', -- carte en mode image simple
		staticmapsWD = {property = "P242", numval = 1}, -- p
		pointtype = params.pointtype,
		maptype = params.maptype,
		globe = localdata.globe or localdata['كوكب'] or params.globe,
		marker = params.marker,
		markercolor = params.markercolor,
		shapecolor = params.shapecolor,
		default_zoom = localdata['تكبير'] or params.default_zoom,
		ids = params.ids or id,
		params = {guessmaps = params.guessmaps} -- = quelles cartes utiliser en l'absence de données fournies dans |gélocalisation
	}
end

function p.locationmap(size)
	return {
		type = 'images',
		imageparameters =  {'خريطة'},
		sizeparameter = 'حجم الخريطة',
		captionparameter = {'تعليق الخريطة'},
		defaultsize = 	size,
		property = 'P242',
		numval = 1,
	}
end

return p